Opis projektu 2021-07-05T14:31:42+02:00

Umowę na prace projektowe nr 13/13/UK/2020 pomiędzy PROMOST Consulting Sp. z o.o.  sp. k. a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad zawarto w dniu 20 października 2020 r. Przewidywany koniec zakończenia prac projektowych w ramach tej dokumentacji przypada na czerwiec 2024 r.

Opracowywana dokumentacja projektowa obejmuje stadium Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, w którym ustalone zostaną rozwiązania geometryczne i konstrukcyjne wszystkich elementów wchodzących w zakres inwestycji wraz z określeniem  granic przyszłego pasa drogowego oraz zakresu terenu niezbędnego (do czasowego zajęcia) do wykonania urządzeń budowlanych (przebudowa infrastruktury technicznej).

Celem opracowania projektowego jest wybór najkorzystniejszego wariantu nowego przebiegu odcinka DK73 pod względem ekonomicznym, technicznym, środowiskowym jak i społecznym oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lokalizacja Inwestycji

Planowana do realizacji inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 73 o parametrach drogi klasy GP. Odcinek zlokalizowany jest po zachodniej stronie miasta Chmielnik.

Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na rondzie łączącym drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 765, z kolei koniec przewidziano na istniejącej drodze krajowej nr 73 w km ok. 44+600. Projektowana droga przebiega głównie przez tereny o charakterze polnym i leśnym, przecinając drogę krajową nr 78, drogi powiatowe i gminne oraz linie kolejową nr 70 i 65.

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Podstawowymi celami przedmiotowej inwestycji jest:

 • określenie korytarza dla budowy nowego ciągu komunikacyjnego odciążającego miasto Chmielnik od ruchu tranzytowego w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78,
 • określenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
 • umożliwienie aktywacji gospodarczej okolicznych terenów (łatwiejszy i szybszy przejazd z ominięciem miasta Chmielnik).

Stan istniejący:

Istniejąca droga krajowa nr 73 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 765 do km ok. 44+600 jest drogą jednojezdniową o szerokości 7,0m (dwa pasy ruchu szer. 3,5m) z poboczami utwardzonymi szerokości 1,5m i gruntowymi 0,75m oraz występującymi miejscowo chodnikami. Przebiega częściowo przez tereny zabudowy miejskiej i częściowo przez obszar niezurbanizowany. W jego obrębie występują skrzyżowania zwykłe, skanalizowane oraz ronda.

Zakres inwestycji:

 • Budowa odcinka drogi krajowej o następujących parametrach technicznych:
  • klasa techniczna drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego);
  • prędkość projektowa: Vp = 80 km/h;
  • prędkość miarodajna: Vm = 100 km/h;
  • przekrój: 1×2;
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
  • szerokość poboczy: min. 1,5m, w tym opaska bitumiczna o szerokości 0,5m;
  • skrajnia pionowa drogi : 4,70 m;
  • nośność: 115 kN/oś;
  • konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia z betonu asfaltowego;
  • dostępność: na skrzyżowaniach skanalizowanych (z drogami powiatowymi) oraz typu rondo (na początku, na końcu projektowanego odcinka oraz na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 78);
  • obsługa przyległych terenów: poprzez układ dodatkowych jezdni;
 • Budowa skrzyżowań drogowych:
  • z drogą powiatową nr 0006T (wariant 1 i 2) – skrzyżowanie skanalizowane z poszerzonymi wlotami drogi głównej o pas do skrętu w lewo;
  • z drogą krajową nr 78 – skrzyżowanie typu rondo;
  • z drogą powiatową nr 0021T – skrzyżowanie skanalizowane z poszerzonymi wlotami drogi głównej o pas do skrętu w lewo;
  • z istniejącą drogą krajową nr 73 – skrzyżowanie typu rondo;
 • Budowa dodatkowych jezdni o następujących parametrach:
  • Prędkość projektowa 30 km/h;
  • Klasa techniczna – D;
  • Przekrój: 1×1;
  • Szerokość jezdni – 3,5 m (1×3,50 m);
  • Pobocza gruntowe – min. 0,75;
  • Obciążenie ruchem – 100 kN/oś;
  • Kategoria ruchu –  KR 2;
  • Mijanki – szer. 5,0m, dł. min. 25m;
  • Nawierzchnia – bitumiczna/kruszywo
 • Budowa odwodnienia dróg objętych opracowaniem;
 • Budowa obiektów mostowych: wiadukty w ciągu drogi krajowej nr 73
 • Przebudowa kolidującej z drogą infrastruktury technicznej.
 • Budowa oświetlenia.
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska (m. in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt).
 • Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.
Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 20 grudnia 2021, 09.27.28